Trvale udržitelný rozvoj místa

Urbanistický rozvoj obcí přiléhajících k hranici Prahy je nezadržitelný. Aktualizované či nové územní plány v sobě zahrnují nové plochy zastavěných území. Od devadesátých let minulého století stále vzrůstá potřeba nového bydlení v dosahu hlavního města. I přes drobnou stagnaci posledních let žene motivace pracovních příležití do Prahy stále více lidí.

Živelný rozvoj urbanizace přelomu 20. a 21. století sebou přinesl velmi neblahou zkušenost a zanedbání zcela zásadních pravidel tvorby životného prostoru. Zásady socialistického urbanismu byly bez náhrady zrušeny. Na místo vzniku nových byla území ponechána napospas zlaté horečce stavebního rozmachu, který umožňoval nepokrytě drancovat území. Započaté dílo tehdejší činnosti dnes již vydává své plody. Obce bez rozvinutější infrastruktury, neustálá potřeba života v pohybu, absolutně zanedbaný veřejný prostor a v neposlední řadě likvidace zeleného prostranství jako nedílné součásti života našeho, ale především ostatních živočišných druhů, kteří s námi sdílí tento prostor.

Snahy o regulace starých územních plánů velmi neohrabaně hledali způsoby jak obnovit rovnováhu. Striktním předepisováním sklonů střech a velikosti parcely v podstatě nijak nereagovali na opravdové problémy, které urbanismus měla a má. Restrikce spíše zabíjela inovátorské pohledy na tvorbu prostoru a především nijak nemotivovala vlastní investory obohatit své investice více než k plotu navrhovaných staveb.

Tento pohled na situaci je potřeba začít měnit. Díky velmi inovativnímu přístupu ing. arch. Starčeviče vznikl v Přezleticích územní plán, který v sobě ponechává prostor pro hledání odpovědí na výše zmíněná témata. Otevřená koncepce územního plánu s minimem regulačních zásahů umožňuje nový pohled na tvorbu jednotlivých částí zástavby obce.

Při hledání řešení navrhované lokality Ctěnický háj jsme se snažili vytvořit potřebnou rovnováhu mezi zájmy investora a zájmy obce. Historie ukázala, že restrikce nepřináší pro krajinu žádný přínos. Motivace investora pro vytvoření zajímavějšího urbanistického celku s pestrou skladbou nabízených jednotek a efektivní hustota zástavby sebou přinesla ochotu tvořit veřejný prostor tak, aby nekončil jen vybetonovanými dálnicemi mezi domy bez zeleně, bez veřejného prostranství, které by obyvatelé mohli užívat, bez respektování stávajících cest v území a bez ochrany možnosti prostupnosti území pro živočichy, kteří s námi tento kus životního prostředí sdílí.

Trvale udržitelný rozvoj místa

Koncepce projektu primárně hledá principy TRVALE UDRŽITELNÉHO ROZVOJI ÚZEMÍ.

Snažili jsme se v jednotlivých částech maximálně využít poznatky a zásady této koncepce.

Urbanistická koncepce se snaží pojmout nově založené území jako plně funkční jednotný celek, který vytvoří hodnotný prostor pro život uvnitř, ale i obohatí a rozvine hodnotu užívání navazujících lokalit s minimalizací dopadu rozvoje územního celku na své okolí. Snaží se stavět na zásadách ekologických, sociologických a urbanistických principů tvorby prostoru.

Již dávno byly smazány pomyslné hranice mezi venkovem a městem. Životní úroveň obyvatel se srovnala na stejnou hranici, styl života obcí přiléhajících k hranicím hlavního města došel zásadní změny a v podstatě neoficiálně tyto hranice smazal. Na nové lokality je potřeba nahlížet jako na nové obytné čtvrtě příměstské části Prahy se zachováním vlastní historické kontinuity.

Hlavním cílem bylo vytvořit diferenciaci jednotlivých urbanistických ploch a jejich funkcí tak, aby vytvořili vyvážené spojení funkcí obytných s veřejným prostranstvím, plochami pro rekreaci s návazností na volnou přírodu nejen pro území samotné, ale i pro celou navazující oblast a to s ohledem na ekologický dopad na dané místo.

Počítali jsme s vytvořením hierarchického dopravního systému, s vytvořením uličního prostoru věnovaného především lidem, s plochami volné zeleně sloužící jako oddychové prostory i s plochami určenými aktivnímu pohybu a rekreaci.

Základní principy urbanistického návrhu byla myšlenka vytvoření TRVALE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE MÍSTA. Z hlediska trvale udržitelné tvorby místa jsme sledovali i dříve neakceptované zásady.

Chcete se o bydlení u Ctěnického háje dozvědět víc? Napište nám!

* Pole označená hvězdičkou jsou povinná