Tvorba prostoru

Základními stavebními prvky v projektu Ctěnický háj jsou ulice, veřejná prostranství, vlastní zahrady jednotlivých parcel a optimální hierarchie všech těchto prostor pro dosažení ideální funkčnosti území. Vytvoření veřejného, poloveřejného, polosoukromého a soukromého prostoru přináší místu urbanistickou dynamiku, zpestřuje jinak fádní plochy komunikací a vytváří optimální prostor pro život.

Uliční prostor jsme obohatili principem pulzování. Měnící se orientace objektů přináší různorodost vstupních partů. Jednotlivé vstupy mění svůj charakter, brány mají měnící se odstup od komunikace. Veřejné prostranství komunikace se zelenými plochami přechází v poloveřejné části před domy a předzahrádky pak uzavírají hierarchii polosoukromým prostorem před domem. Polohy jednotlivých domů v projektu jsou koncipovány tak, aby maximalizovaly soukromý prostor zahrad, aby netvořili bariéry jeden druhému, ale naopak otevírali průhledy územím a spojená zelená masa zahrad vhodně sekundovala přírodnímu charakteru celého projektu. A stejně tak i centrální veřejné prostranství podtrhující stávající cestu v území dotváří koncept maximálně otevřeného místa pro život.

PARK A – DĚTSKÉ HŘIŠTĚ

Park část "A" je úsekem převážně herních prvků pro mladší věkové kategorie. V této části budou dřevěné prolézačky s motivy lesní zvěře, úsek s travinami určený k probíhání a dřevěné kostky k přeskakování. Okraje hřiště bude tvořit květnatá louka. Rozmístění stromů je zde navrženo tak, aby sousedním rodinným domům a jejich zahradám byla zajištěna co největší intimita.

PARK B – UNIVERZÁLNÍ VOLNOČASOVÁ PLOCHA

Tato část představuje volný veřejný prostor pro univerzální využití, který by měl být jakýmsi přirozeným venkovním centrem zdejšího komunitního života. Okraje prostranství jsou řešené květnatou loukou a centrální pobytová plocha bylinným trávníkem s průběžnou mlatovou cestou. Podstatným prvkem zde bude zákoutí s venkovním grilem.

PARK C – NÁSTUP DO CTĚNICKÉHO HÁJE

Část parku "C" je přirozeným vstupem do Ctěnického háje. Prostor bude vybaven piknikovými stoly a komfortní přístup do Ctěnického háje zajistí mlatová cesta.

POBYTOVÉ ÚZEMÍ OKOLO RETENČNÍ NÁDRŽE

Retenční nádrž slouží primárně pro zadržování dešťové vody v území, ale je koncipovaná jako krajinný prvek s pobytovými zákoutími. Zvláštní akcent jsme zde kladli na prvek nově vysazených dubů, které budou rozmístěny tak, aby vedli návštěvníka do Ctěnického háje. Motiv dubů je zvolen záměrně s odkazem na zdejší památné Miranovy duby ve Ctěnickém háji. Na lesní cestě z Vinoře do Ctěnic je celkem 11 těchto památných dubů vysazených v době selského povstání kolem roku 1773, což připomíná prostá pamětní deska na jednom z nich.

Plocha retenční nádrže bude příznivě ovlivňovat okolní mikroklima. Pobytové plochy retenční nádrže jsou koncipované jako odpočívadla a pozorovatelny okolní přírody.

ULIČNÍ STROMOŘADÍ

Uliční prostor vedený v ose Hruškové ulice bude mít charakter spojení obytné části s přírodním elementem pokračujícím za retenční vodní plochou směrem ke Ctěnickému zámku. V současnosti zde existuje pěší stezka, kterou navržená ulice respektuje. Pro zdůraznění významu této cesty předpokládáme akcentování západní hranice místa osazením významného krajinného prvku, jako např. dubu, umělecké skulptury či jiného krajinného objektu.

Zahradně krajinářská úprava na dvou nově založených komunikacích spočívá v uličním stromořadí (na prodloužené ulici Hrušková při jižní hranici a na prodloužené ulici Pod Vinoří při severní i jižní hranici). Stromořadí Hruškové ulice na severní hranici ulice bude kompenzováno doporučením vysazení stromu vlastníků pozemků RD na místě jižní hranice jejich pozemku. Jižní komunikace – Pod Vinoří – zároveň tvoří hranici celého území.

Doprovodná vegetace (dřeviny i byliny) nově navržených ulic je zaměřená na druhy vlhkomilné, vodu odbourávající a vypařující. Tyto vybrané druhy rostlin jsou již v městském prostředí města Prahy osvědčené – typickým příkladem je ulice U Rajské zahrady na Žižkově.Chcete se o bydlení u Ctěnického háje dozvědět víc? Napište nám!

* Pole označená hvězdičkou jsou povinná